ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

October 11, 2017

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) ภายใต้สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง                     เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

จำนวน                       ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้าง                 ๒,๔๐๐-๒,๘๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

ระยะเวลาการจ้าง          ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

 

๒. หน้าที่รับผิดชอบ

๒.๑ ค้นคว้า แปล และวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อเรียบเรียงและจัดทำข่าว บทความ บทวิเคราะห์หรือบทสัมภาษณ์สำหรับเว็บไซต์ของศูนย์ BIC  (www.thaibicusa.com)

๒.๒ บริหารจัดการเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของศูนย์ BIC ให้บรรจุข้อมูลที่สมบูรณ์และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของไทยในสหรัฐฯ

๒.๓ ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องของไทยและสหรัฐฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและช่องทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจไทย

๒.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐฯ และร่วมพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้เข้าถึงภาคเอกชนไทยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักมากยิ่งขึ้น

๒.๕ ตอบคำถามการทำธุรกิจในสหรัฐฯ แก่ผู้ที่สนใจ

๒.๖ เข้าร่วมงานสัมมนาและการประชุมด้านเศรษฐกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๗ รายงานและประเมินผลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของศูนย์ BIC รายเดือนและรายปี

๒.๘ ปฏิบัติภารกิจด้านเศรษฐกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

๓. คุณสมบัติผู้สมัคร

๓.๑ เป็นผู้ที่มีสถานะการอยู่พำนักในสหรัฐฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งต้องเข้าข่ายกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้ถือสัญชาติสหรัฐฯ (U.S. Citizen)

(๒) เป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ (ถือ Green Card)

(๓) มี work permit

(๔) มีวีซ่านักเรียนสถานะ F-1 ที่ถือ Optional Practical Training (OPT)  

๓.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

๓.๓ มีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจ โดยสามารถสืบค้น ตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลด้านเศรษฐกิจได้ดี

๓.๔ มีทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเรียบเรียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

๓.๕ พิมพ์ดีดภาษาไทย-ภาษาอังกฤษได้คล่อง และเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี

๓.๖ มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ บุคลิกภาพและทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงานราชการ

๓.๗ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

๓.๘ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงานให้บริการประชาชน

 

๔. การรับสมัคร         

๔.๑ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๔.๒ ช่องทางการยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ๒ ช่องทาง ดังนี้

(๑) ยื่นด้วยตนเองระหว่างวันและเวลาราชการ (๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.) ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (Royal Thai Embassy) ที่อยู่ 1024  Wisconsin Ave, N.W., Suite 401, Washington DC 20007

(๒) ยื่นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ embassy_job@thaiembdc.org

๔.๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการที่โทร +๒๐๒ ๙๔๔-๓๖๐๐ ต่อ ๗๙๕ (รัชดาฯ ) หรือ ๘๑๐ (กษมาฯ)

 

๕. หลักฐานการสมัคร           

๕.๑ ใบสมัคร (ดาวน์โหลด) พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วขึ้นไป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๕.๒ ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (resumé)

๕.๓ สำเนาหลักฐานแสดงการเข้าเมืองและการพำนักในสหรัฐฯ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย อาทิ หนังสือเดินทางพร้อมหน้าวีซ่า หรือ บัตร Green Card

๕.๔ สำเนาประวัติการศึกษา

๕.๕ สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน

๕.๖ สำเนาหลักฐานการฝึกอบรม (หากมี)

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานต้นฉบับต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันสอบสัมภาษณ์

 

๖. วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาผู้สมัครที่มีคะแนนสอบข้อเขียนรวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์สูงสุดโดยไม่น้อยไปกว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนรวม ประกอบด้วย

๖.๑ ข้อเขียน ๑๐๐ คะแนน เพื่อวัดความสามารถทางการวิเคราะห์และถ่ายทอดผ่านการเขียนมุ่งทดสอบการประมวลข้อมูลทางเศรษฐกิจภาษาอังกฤษและเรียบเรียงถ่ายทอดเป็นบทความภาษาไทย

๖.๒ การสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ ทัศนคติและบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน

 

๗. กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก

(ตามเวลาท้องถิ่นเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ)

บัดนี้-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐            – ช่วงเวลารับสมัคร

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐                    – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

                                                  – นำส่งข้อสอบข้อเขียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐                    – กำหนดส่งข้อสอบข้อเขียน

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐                   – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐                   – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้ผ่านการคัดเลือกจะประกาศตามกำหนดการข้างต้นทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ www.thaiembdc.org อนึ่ง ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องแสดงต้นฉบับหลักฐานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (Criminal Record) ของมลรัฐซึ่งตนมีภูมิลำเนาต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับการบรรจุ

 

ดาวน์โหลด : ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลด : ใบสมัคร

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small

ปฏิทินกิจกรรมในสหรัฐฯ

  ดูทั้งหมด
  • Bangkok (Bangkok)

   Monday, December 11, 2017, 22:09

  • Washington, DC (Washington, DC)

   Monday, December 11, 2017, 10:09

  ทวิตเตอร์ล่าสุด