ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

November 02, 2018

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) และขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบฯ เข้าสอบข้อเขียนนวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. และสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน เวลา ๑๔.๓๐ น.  ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงวอชิงตัน (๑๐๒๔ Wisconsin Ave, NW, Washington, D.C.)

 

เลขประจำตัวสอบ                          ชื่อ-นามสกุล

๐๑                        นายนภสินธุ์                   วีระอาชากุล

๐๒                        นางสาวพรสวรรค์           วัฒนสาทร

๐๓                        นางสาวชมพูนุท             โชตมั่นคงสิน

๐๔                        นางสาวบุษบรรณ์           ประทุมวินิจ

 

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อ

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small

ปฏิทินกิจกรรมในสหรัฐฯ

  ดูทั้งหมด
  • Bangkok (Bangkok)

   Wednesday, November 14, 2018, 18:56

  • Washington, DC (Washington, DC)

   Wednesday, November 14, 2018, 06:56

  ทวิตเตอร์ล่าสุด