การโอนเงินกลับประเทศ

ตามสนธิสัญญา Treaty of Amity and Economic Relations ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่สหรัฐฯได้ทําการตกลงกับประเทศคู่ค้าซึ่งรวมถึงประเทศไทย เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและการทําธุรกิจในสหรัฐฯ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนสิทธิพิเศษทางการค้า เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของกันและกัน ได้กำหนดกฎระเบียบการโอนเงินระหว่างประเทศไว้ในมาตรา 7 ซึ่งมีดังนี้คือ

 • ทั้งสองประเทศจะไม่สามารถจํากัดการส่งเงินและโอนเงินระหว่างกันและกันได้ เว้นแต่กรณีที่

1. การโอนเงินจะทําให้เกิดความมั่นคงทางด้านการแลกเปลี่ยนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจ่ายเงินค่าสินค้าและบริการที่จําเป็นต่อประชากรในประเทศ ทั้งทางด้านสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม

2. ประเทศภายใต้สนธิสัญญาได้รับการอนุญาตให้ทําการโอนเงินได้จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund – IMF)

หากฝ่ายใดก็ตามบังคับใช้ข้อจํากัดว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินฝ่ายนั้นจะต้องควบคุมดูแลว่าข้อจํากัดจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบกับอีกฝ่ายหนึ่งและกับประเทศที่ 3 ทางด้านการค้า การขนส่ง หรือการลงทุนทําธุรกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small

ปฏิทินกิจกรรมในสหรัฐฯ

  ดูทั้งหมด
  • Bangkok (Bangkok)

   Wednesday, November 14, 2018, 18:33

  • Washington, DC (Washington, DC)

   Wednesday, November 14, 2018, 06:33

  ทวิตเตอร์ล่าสุด