สถานกงสุลใหญ่ แอล.เอ. จับมือเอกชนในรัฐแคลิฟอร์เนีย จัดสัมมนาย้ำนายจ้างลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและภาษี

April 12, 2018

Photo credit: Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จับมือหอการค้าไทยอเมริกันแห่ง แคลิฟอร์เนีย องค์กร Asian American Advancing Justice (AAAJ) และศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “กฎหมายแรงงานและภาษีที่ควรรู้สำหรับนายจ้างและลูกจ้างไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย” ที่นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการและลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่สำคัญในการทำธุรกิจในสหรัฐฯ งานสัมมนาฯ มีผู้ประกอบการและลูกจ้างคนไทยจากร้านอาหารไทยและร้านนวดไทยเข้าร่วมกว่า 90 คน

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานและภาษี เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหาร แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

  1. กฎหมายแรงงานแคลิฟอร์เนียทั่วไป โดยนำเสนอเรื่องสิทธิของลูกจ้าง อาทิ การจ่ายค่าจ้าง ค่าแรงขั้นต่ำ ค่าล่วงเวลา การพักเบรค และการลา
  2. โครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานกรรมาธิการแรงงานแคลิฟอร์เนีย อาทิ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนการโกงค่าแรง (Wage Claim Adjudication Unit) ฝ่ายตรวจสอบภาคสนาม (Bureau of Field Enforcement) และฝ่ายสืบสวนการร้องเรียนกรณีลูกจ้างถูกกลั่นแกล้งเอาคืนจากนายจ้าง (Retaliation Complaint Investigation Unit)
  3. กฎหมายภาษีแคลิฟอร์เนียทั่วไป โดยมุ่งเน้นประเภทของสินค้าที่ต้องเรียกเก็บภาษี และความสำคัญของการขอใบอนุญาตขายสินค้า (seller’s permit) ทุกประเภท
  4. ความรู้และประสบการณ์จริง เช่นในมุมผู้ประกอบการที่ต้องเก็บหลักฐานการจ่ายเงินและการพักเบรคของลูกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งอย่างน้อย 3-5 ปี ต้องยื่นเสียภาษีให้ถูกต้องและตรงเวลา และควรวางระบบการจ่ายเงินเดือนและทิปให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ https://www.facebook.com/thaiconsulatela/videos/10155235640945974/?fref=mentions

แม้ว่างานสัมมนานี้จะมุ่งเน้นกฎหมายและกฎระเบียบในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นหลัก ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรัฐอื่นสามารถนำกรอบแนวทางปฏิบัติจากงานสัมมนานี้ไปใช้หาข้อมูลและศึกษากฎและระเบียบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในรัฐของตนได้

Photo credit: Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Photo credit: Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

 

 

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
  • Bangkok (Bangkok)

    Monday, March 25, 2019, 08:07

  • Washington, DC (Washington, DC)

    Sunday, March 24, 2019, 21:07

ทวิตเตอร์ล่าสุด