พฤติกรรมผู้บริโภค

ตลาดผู้บริโภคในสหรัฐฯ อาจถือได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของตลาดผู้บริโภคของโลก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากตัวเลขรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของประชาชน (Household Final Consumption Expenditure Per Capita) แล้วจะพบว่าผู้บริโภคในสหรัฐฯ มีอัตราการใช้จ่ายต่อหัวในปี พ.ศ. 2555 เฉลี่ยคนละ 30,899 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยเมื่อรวมการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค – บริโภคในครัวเรือนของประชากรแล้วทั้งหมดเป็นจำนวน 11.15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นอันดับหนึ่งของโลก (ข้อมูลจาก World Bank)

ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาสืบเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาเรื้อรังจากปี 2551 แม้ว่าอัตราการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐฯ จะยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่การจับจ่ายใช้สอยสินค้าฟุ่มเฟือยหรือ luxury ลดลงเนื่องจากผู้บริโภคต้องการรัดเข็มขัด จากการสำรวจพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคหลังจากปี 2551 แล้วพบว่าร้อยละ 18 ของผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าประเภท Luxury ก่อนเกิดปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ได้หันมาใช้สินค้าประเภทเดียวกันที่มีราคาถูกกว่า ในจำนวนนี้ร้อยละ 46 ไม่คิดจะกลับไปใช้สินค้า luxury เหมือนที่ผ่านมาแม้ว่าเศรษฐกิจจะผ่านช่วงถดถอยแล้ว เนื่องจากเห็นว่าสินค้าที่มีราคาถูกกว่ามีคุณภาพที่ดีเท่าเทียมกับสินค้าราคาแพง (ข้อมูลจากการสำรวจของบริษัท McKinsey)

รายจ่ายสำคัญของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ตลอดปี พ.ศ. 2555 คือการจับจ่ายเพื่อการอุปโภค – บริโภค โดยสัดส่วนใหญ่ส่วนแรกของรายจ่ายในแต่ละปีเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย เช่น ค่าเช่าบ้าน และค่าผ่อนบ้าน เป็นต้น ซึ่งเฉลี่ยต่อคนเป็นจำนวน 16,887 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี รองลงมาคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง เช่น ค่าน้ำมันรถ ค่ารถสาธารณะ ฯลฯ คิดเป็นจำนวน 8,998 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี อันดับสาม ได้แก่ อาหาร 6,599 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี อันดับสี่ ได้แก่ รายจ่ายเกี่ยวกับประกันสังคมและประกันชีวิต 5,591 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี และอันดับห้า ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลและประกันสุขภาพ 3,556 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี (ข้อมูลจาก Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor)

ส่วนที่นอกเหนือจากสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันแล้ว สินค้าและบริการที่ผู้บริโภคสหรัฐฯ มีการจับจ่ายมากที่สุดคือสินค้าและบริการเพื่อความบันเทิง เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และเคเบิลทีวี เป็นต้น โดยรวมเป็นมูลค่าต่อคนเฉลี่ย 2,605 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี อีกประเภทคือเครื่องนุ่งห่มแต่งกาย คิดเป็นมูลค่าต่อคนเฉลี่ย 1,736 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี

นอกจากนี้ จากการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในสหรัฐฯพบว่า จำนวนผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ หรือ E-Commerce มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มูลค่าการซื้อขายทางออนไลน์ในสหรัฐฯ สูงถึง 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.8 ของการค้าปลีกทั้งหมดในประเทศ (ข้อมูลจาก US Census) โดยได้มีการคาดการณ์ว่าธุรกิจ E-Commerce จะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้อำนวยความสะดวกสบายต่อชีวิตที่เร่งรีบของผู้บริโภค

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
  • Bangkok (Bangkok)

    Monday, March 25, 2019, 08:23

  • Washington, DC (Washington, DC)

    Sunday, March 24, 2019, 21:23

ทวิตเตอร์ล่าสุด