วัฒนธรรมทางธุรกิจ

การประกอบธุรกิจในสหรัฐฯ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องทราบวัฒนธรรมทางธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในการเจรจาหรือดำเนินงานทางธุรกิจใดๆ ของชาวอเมริกัน นั้นจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ด้านธุรกิจเป็นหลัก ซึ่งความสัมพันธ์ส่วนตัวจะไม่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจ ธรรมเนียมที่นักธุรกิจในสหรัฐฯ นิยมปฏิบัติกัน ได้แก่

1. ความมั่นใจ ซึ่งถือเป็นบุคลิกภาพที่สำคัญในการติดต่อทางธุรกิจของชาวอเมริกัน ชาวอเมริกันจะถือว่าผู้พูดที่มีความฉะฉานและมั่นใจในตัวเองนั้น น่าเชื่อถือมากกว่าคนที่ไม่กล้าตัดสินใจหรือขี้อาย

2. ชาวอเมริกันมีความตรงไปตรงมาในการสื่อสาร ส่วนใหญ่แล้วการตอบ Yes, No หรือ Maybe นั้น ผู้พูดต้องการสื่อความหมายตามที่กล่าวจริงๆ ในทางกลับกัน ชาวอเมริกันจะยึดถือสิ่งที่คู่สนทนาตอบมาและคาดหวังว่าบุคคลผู้นั้นจะปฏิบัติตามที่ได้เจรจาไว้

3. ชาวอเมริกันถือว่าการสอบถามหรือหาคำตอบเป็นเรื่องสำคัญและไม่ใช่เรื่องน่าอาย หากผู้ฟังไม่เข้าใจ หรือต้องการความกระจ่าง ผู้ฟังควรกล้าในการตั้งข้อสงสัยในประเด็นที่ไม่เข้าใจนั้นๆ นอกจากนี้ ชาวอเมริกันถือว่าการประชุมหรือระหว่างการสัมมนาทางธุรกิจใดๆ ที่ไม่มีผู้ร่วมออกความคิดเห็นหรือตั้งคำถามเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงประสงค์ ดังนั้น การออกความคิดเห็นในการประชุมธุรกิจต่างๆ เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้

4. การพูดแทรกขึ้นมาในระหว่างที่ผู้อื่นกำลังสนทนาปราศัยอยู่ถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม หากต้องการออกความเห็นควรกล่าว “Excuse me” ก่อนที่จะเริ่มต้นพูด อย่างไรก็ดี หากผู้พูดนั้นเคอะเขิน หรือพูดตะกุกตะกัก บ่อยครั้งที่ชาวอเมริกันจะพูดแทรกขึ้นมาเพื่อเป็นการตัดบทสนทนา

5. สัญญาทางธุรกิจต่างๆ นั้นต้องทำเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย นอกจากนี้ การจะเซ็นเอกสารใดๆควรอ่านและตรวจสอบให้รอบคอบ นอกจากนี้ ไม่ควรเซ็นเอกสาร หรือกระทำการใดๆ ทางธุรกิจที่มีผลผูกพันธ์ทางกฏหมายโดยไม่ปรึกษากับทนายก่อน

6. นักธุรกิจอเมริกันให้ความสำคัญกับการสะกดชื่อ และตำแหน่งของบุคคล ดังนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการส่งจดหมาย หรือเอกสารใดๆ ทางธุรกิจว่าได้สะกดชื่อบุคคลที่รับหรืออ้างถึงนั้นอย่างถูกต้องแล้ว

7. การตรงต่อเวลาและการมาตามนัดหมายถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำธุรกิจกับชาวอเมริกัน การผิดนัด หรือมาช้าโดยที่ไม่มีการบอกล่วงหน้าหรือเหตุผลอันสมควรถือเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพ และการไม่ตรงต่อเวลายังเป็นพฤติกรรมที่คนอเมริกันถือว่าไม่มีความรับผิดชอบ ซึ่งคำว่า “ตรงต่อเวลา” สำหรับนักธุรกิจชาวอเมริกันแล้ว หมายถึง การไปถึงสถานที่ที่นัดหมาย 5 นาทีก่อนเวลานัด

8. Deadline เป็นสิ่งที่นักธุรกิจชาวอเมริกันยึดถืออย่างเคร่งครัด ชาวอเมริกันจะไม่รับการส่งเอกสารหรืองานใดๆ ที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้

9. ชาวอเมริกันยึดถือข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ การเสนองานใดๆ ควรจะต้องมีการเตรียมแหล่งข้อมูลและตัวเลขทางสถิติประกอบการนำเสนอนั้น โดยอาจทำข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบกับข้อมูลของสหรัฐฯ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

10. การทำงานกับชาวอเมริกันในหลายหน่วยงานยึดการทำงานเป็นทีม (Team) มากกว่าการตัดสินใจโดยบุคคลคนเดียว ดังนั้น นักธุรกิจอเมริกันหลายๆ คนคาดหวังให้ลูกจ้างของตนออกความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ต่อการประกอบธุรกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
  • Bangkok (Bangkok)

    Monday, March 25, 2019, 08:53

  • Washington, DC (Washington, DC)

    Sunday, March 24, 2019, 21:53

ทวิตเตอร์ล่าสุด