เกี่ยวกับเรา

รู้จักศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (Thai Business Information Center – BIC) อยู่ภายใต้สังกัดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์สนับสนุนดำเนินยุทธศาสตร์การทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic Diplomacy) อันมีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างความพร้อม ความเข้มแข็ง ความได้เปรียบ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางด้านเศรษฐกิจของไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ขึ้น เพื่อสนับสนุนภารกิจการทูตเชิงรุกด้านเศรษฐกิจ (Proactive Economic Diplomacy) ที่ให้การสนับสนุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยในสหรัฐฯ ในสาขาที่มีศักยภาพ ได้แก่ พลังงาน เกษตรและอาหาร ท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ก่อสร้าง และโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม แหล่งวัตถุดิบ ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสช่องทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในการนำสินค้าชุมชนสู่ตลาดสากล

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจไทย-สหรัฐฯ ผ่านทางเว็บไซต์ thaibicusa.com ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา ข้อมูลรายมลรัฐ กฎระเบียบที่ควรรู้ การเริ่มทำธุรกิจกับสหรัฐฯ ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ เกร็ดความรู้ธุรกิจ เตือนภัยธุรกิจ ข้อมูลที่เกี่ยวกับงานประมูล / งานแสดงสินค้าที่สำคัญที่จัดขึ้นในสหรัฐฯ งานสัมมนาแก่ภาคเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคธุรกิจ และการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อยกระดับสินค้า นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูล BIC ยังได้จัดทำฐานข้อมูลธุรกิจไทยและนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ เพื่อนักธุรกิจและคนไทยใช้เป็นเครือข่ายช่วยเหลือส่งเสริมการสร้างธุรกิจไทยในสหรัฐฯ

ภารกิจหลัก

1. สนับสนุนข้อมูลเชิงลึกทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในต่างประเทศแก่ภาคเอกชนไทย โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaibicusa.com

2. อำนวยความสะดวก โดยทำหน้าที่เป็น “ช่องทาง” ติดต่อประสานงานระหว่างภาคเอกชนไทยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนธุรกิจไทยในสหรัฐฯ

3. จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ด้าน เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ชี้ช่องโอกาสการค้าการลงทุนในต่างระเทศ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มภาคเอกชนไทย ซึ่งประกอบด้วย องค์กร สถาบัน สมาคม สมาพันธ์ และบริษัท ต่างๆ ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัย สามารถนำไปปรับปรุงกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ ได้ทันการณ์ และมีขีดความสามารถที่แข็งแกร่งในการแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
  • Bangkok (Bangkok)

    Monday, March 25, 2019, 07:42

  • Washington, DC (Washington, DC)

    Sunday, March 24, 2019, 20:42

ทวิตเตอร์ล่าสุด