การขอวีซ่าของผู้ประกอบการธุรกิจในสหรัฐฯ

 

 

สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้

o วีซ่าประเภท E-1 – ผู้ประกอบการธุรกิจต่างชาติในสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงไทย สามารถร้องขอวีซ่าชนิดนี้ได้ หากมีธุรกิจการค้าขายระหว่างสหรัฐฯ และประเทศ คู่เจรจาการทําธุรกิจในสหรัฐฯ 14

o วีซ่าประเภท E-2 – ผู้ประกอบการจากประเทศคู่เจรจาซึ่งรวมถึง ไทยสามารถร้องขอวีซ่าชนิดนี้ได้หากทําการลงทุนทําธุรกิจในสหรัฐฯ

o วีซ่าประเภท H-1B – วีซ่าประเภทนี้จัดเป็นวีซ่าชั่วคราว โดยผู้ร้องขอวีซ่า จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ใช้ความรู้พิเศษ เช่น สถาปนิก วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทววิทยา โดยจํานวนผู้ที่สหรัฐฯ สามารถออกวีซ่าประเภท นี้ได้อยู่ที่ 65,000 คน ซึ่งวีซ่าจะมีผลบังคับใช้ได้มากที่สุด 3 ปีและสามารถ ต่อได้อีก 6 ปี

o วีซ่าประเภท L-1 – วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้ผู้ร้องขอวีซ่าซึ่งมีความสามารถ พิเศษ และดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานของบริษัทแม่ อย่างน้อย 12 เดือนก่อนทําการร้องขอเข้ามาทํางานชั่วคราวได้ในสหรัฐฯ เป็นเวลามากที่สุด 7 ปี

 

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่


 

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
  • Bangkok (Bangkok)

    Monday, March 25, 2019, 09:05

  • Washington, DC (Washington, DC)

    Sunday, March 24, 2019, 22:05

ทวิตเตอร์ล่าสุด