กฏระเบียบด้านแรงงาน

กฎหมายระดับสหพันธรัฐ (Federal) ว่าด้วยการว่าจ้างงานของสหรัฐฯระบุอยู่ใน Fair Labor Standards Act โดยทั้งนี้กฎหมายแรงงานของสหรัฐฯในแต่ละมลรัฐยังแตกต่างกันออกไปซึ่งประเด็นหลักเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่นักลงทุนและผู้ประกอบการควรทราบคืออัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งรัฐบาลกลางกำหนดไว้ที่อย่างต่ำ 7.25 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อชั่วโมง ทั้งนี้ต้องพิจารณาข้อกำหนดของแต่มลรัฐด้วย ตัวอย่างเช่น Washington, DC กำหนดไว้ที่ 9.50 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อชั่วโมง ส่วนแคลิฟอร์เนียกำหนดไว้ที่ 8 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อชั่วโมงเป็นต้น

กฎหมายของสหรัฐฯ ระบุให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ประกันสังคมหรือประกันชีวิตแก่ลูกจ้างของตน นอกจากนี้นายจ้างยังต้องทำหน้าที่หักภาษีของลูกจ้าง ณ ที่จ่ายอีกด้วย ซึ่งประเด็นภาษีรายได้ส่วนบุคคลของลูกจ้าง ผู้ประกอบการควรตรวจสอบกับ IRS ก่อนเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ ข้อที่ควรระวังในการจ้างแรงงานคือประเด็นเรื่องแรงงานเด็ก ซึ่งตาม Labor Standard Act ได้กำหนดอายุขั้นต่ำของแรงงานในแต่ละประเภทดังนี้คือ

 • แรงงานในอุตสาหกรรมทั่วไป: อายุต่ำสุดของแรงงานเด็กของสหรัฐฯ คือ 14 ปี ยกเว้นแรงงานในธุรกิจบันเทิงที่เป็นภาพยนตร์และการทํางานในธุรกิจของครอบครัวที่ไม่ใช่งานในโรงงานผลิต เหมืองแร่ หรืองานที่เป็นอันตราย
 • แรงงานในอุตสาหกรรมการเกษตร: อายุต่ำสุดในระหว่างวันที่เปิดภาคเรียนคือ 16 ปี นอกเวลาเรียน 12 ปีถึง 14 ปี (ต้องมีหนังสือยินยอมของผู้ปกครอง)

นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดเรื่องชั่วโมงการทำงานของเด็ก สามารถแยกได้ตามประเภทของธุรกิจดังนี้คือ

 • แรงงานในอุตสาหกรรมทั่วไป: กฎหมายจะระบุจํานวนชั่วโมงที่มากที่สุดต่อวันหรือต่อสัปดาห์และจํานวนวันทํางาน (ระหว่างวันหยุดหรือระหว่างวันเรียนหนังสือ) และชั่วโมงการทํางานในเวลากลางคืน ของแรงงานเด็กแยกตามระดับอายุ โดยแรงงานอายุ 14 – 15 ปี จะต้องไม่ทํางานในชั่วโมงเรียนหรือทํางานได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมงในวันเรียนหรือ 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เรียนหรือ 8 ชั่วโมงในวันปิดเรียนหนังสือหรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ปิดเรียน เวลาทํางานระหว่าง 7.00 น. ถึง 19.00 น. ยกเว้นในฤดูร้อนที่ทําได้จนถึง 21.00 น.
 • แรงงานในอุตสาหกรรมการเกษตร: กฎหมายรัฐบาลมลรัฐมีการกําหนดจํานวนชั่วโมงการทํางาน เช่นเดียวกับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทั่วไป แต่กฎหมายรัฐบาลกลางไม่กําหนด

ข้อกําหนดเรื่องลักษณะงานสําหรับแรงงานเด็ก

 • กฎหมายจะระบุลักษณะของงานที่แรงงานเด็กสามารถกระทําได้ และกําหนดห้ามใช้แรงงานเด็กในการทํางานที่เป็นอันตราย ส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ การเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับการผสมพันธุ์สัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ที่มีลูกอ่อน งานที่ใช้สารเคมีอันตราย งานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิด เป็นต้น

นอกจากนี้กฎหมายของแต่ละมลรัฐยังระบุค่าแรงขั้นต่ำของแรงงานเด็ก ซึ่งต่างจากแรงงานทั่วไปอีกด้วย

บริษัทผู้ว่าจ้างจะสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นได้หากลูกจ้างมีมากกว่าร้อยละ 30 ทําการร้องเรียนต่อหน่วยราชการ เพื่อขอให้มีการเปิดการเลือกตั้งตัวแทนของสหภาพแรงงาน

รายละเอียดกฎหมายแรงงานระดับสหพันธรัฐ และระดับมลรัฐ รายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถตรวจสอบได้จาก

http://www.dol.gov/compliance/guide/minwage.htm#BasicPro

http://www.dol.gov/whd/contacts/state_of.htm และ

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p15.pdf

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
 • Bangkok (Bangkok)

  Tuesday, February 19, 2019, 03:18

 • Washington, DC (Washington, DC)

  Monday, February 18, 2019, 15:18

ทวิตเตอร์ล่าสุด