การจ้างแรงงานต่างชาติ

การจ้างแรงงานตามกฎหมายระดับสหพันธรัฐ (Federal Law) บังคับให้ผู้ประกอบการทุกแห่งตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของลูกจ้าง ว่าบุคคลผู้นั้นสามารถทำงานอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐฯหรือไม่ ซึ่งภายในสามวัน นับตั้งแต่วันที่รับบุคคลนั้นเข้ามาทำงาน ผู้ประกอบการจะต้องกรอกแบบฟอร์ม I-9 (Employment Eligibility Verification) ซึ่งผู้ประกอบการต้องแนบหลักฐานว่าลูกจ้างของตนถือสัญชาติอเมริกัน หรือเป็นชาวต่างชาติที่สามารถทำงานในสหรัฐฯ ได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งการรายงานข้อมูลการจ้างนี้สามารถทำได้ทางออนไลน์ผ่านทาง e-Verify บุคคลที่สามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐฯ คือบุคคลที่มีสถานะดังต่อไปนี้ คือ

1. ผู้ถือสัญชาติอเมริกัน

2. ผู้มีสิทธิ์ในการพำนักในสหรัฐฯ อย่างถาวรหรือ Permanent Resident หรือ Green Card

3. ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทต่างๆ ที่สหรัฐฯ อนุญาตให้ทำงานได้โดยบุคคลผู้นั้นต้องมี work permit ประกอบไปด้วย เช่น บุคคลผู้ถือวีซ่าคู่หมั้นประเภท K-1 ที่ได้รับบัตรอนุญาตทำงาน (EAD card) ระหว่างการรอเปลี่ยนสถานะเป็นผู้พำนักถาวร หรือนักเรียนที่ถือสถานะ OPT หลังจากสำเร็จการศึกษา เป็นต้น แต่ทั้งนี้ผู้ถือถือวีซ่าประเภทดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการทำงานอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐฯ

นอกจากนี้ตาม Treaty of Amity and Economic Relations สหรัฐฯ อนุญาตให้นักลงทุนของประเทศสมาชิกตามสนธิสัญญานี้ ว่าจ้างหรือเลือกใช้บริการจากสมุห์บัญชี ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ทนายความ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นได้ เพื่อช่วยเหลือในการวางแผนธุรกิจ ประกอบการธุรกิจ และการตรวจสอบและแสดงผลการตรวจสอบบัญชีภายใน โดยผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการขอวีซ่า และเป็นผู้สนับสนุน (sponsor) ในการขอวีซ่าให้กับลูกจ้างนั้นๆ ซึ่งวีซ่าทำงานของสหรัฐฯ สามารถแบ่งได้ตามประเภทเหล่านี้คือ

ประเภทของวีซ่า

สำหรับบุคคลสถานะ

H-1B สำหรับผู้ชำนาญการในด้านต่างๆ ซึ่งบุคคลที่ถือวีซ่าประเภทนี้จะต้องมีระดับการศึกษาที่สูงกว่าทั่วไป เช่น Master Degree หรือ Ph.D ซึ่งทั่วไปจะเป็นบุคคลในสายอาชีพเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม กฎหมาย งานวิจัยทางด้านต่างๆ เป็นต้น
H-1B1 Free Trade Agreement Professional สำหรับผู้ชำนาญการในด้านต่างๆ ที่มีสัญชาติของหนึ่งในประเทศสมาชิกตามข้อตกลง FTA ของสหรัฐฯ
H-2A: Temporary Agricultural Worker สำหรับแรงงานเกษตรกรในฤดูเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยว ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามนโยบายของสหรัฐฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
H-2B: Temporary Non-agricultural Worker สำหรับแรงงานชั่วคราวอื่นๆที่ไม่ใช่ด้านเกษตรกรรม ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามนโยบายของสหรัฐฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
H-3: Trainee or Special Education visitor วีซ่าสำหรับผู้ที่เข้าสหรัฐฯ มาเพื่อทำการอบรมในด้านใดๆ นอกเหนือจากการศึกษาและการแพทย์
L: Intracompany Transferee สำหรับผู้ทำงานระดับบริหารของบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในข้อมูลสำคัญของบริษัทนั้นๆ และมีอายุทำงานกับบริษัทเดียวกันมามากกว่า 1 ปี
O: Individual with Extraordinary Ability or Achievement สำหรับบุคคลที่มีความสำเร็จในสายอาชีพของตนมากกว่าบุคคลสามัญทั่วไป ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา ธุรกิจ นักกีฬา ศิลปกรรม ภาพยนตร์ โดยบุคคลผู้ถือวีซ่าประเภทนี้จะต้องเข้ามาในสหรัฐฯ เพื่อประกอบอาชีพตามสายงานที่ตนเป็นที่รู้จักอยู่นั้น
P-1: Individual or Team Athlete, or Member of an Entertainment Group สำหรับกลุ่มนักแสดงหรือนักกีฬาที่มีจุดประสงค์เพื่อเข้ามาแข่งขันตามสายอาชีพ
P-2: Artist or Entertainer (Individual or Group) สำหรับศิลปินหรือนักแสดงที่เข้ามาตามโครงการแลกเปลี่ยนของสหรัฐฯ
P-3: Artist or Entertainer (Individual or Group) สำหรับศิลปินหรือนักแสดงที่เข้าสหรัฐฯ มาเพื่อทำการแสดงหรือสอนการแสดงที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่างๆ
Q-1: Participant in an International Cultural Exchange Program สำหรับผู้รับการฝึกอบรบหรือประกอบอาชีพตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

กฎหมายสหรัฐฯ กำหนดห้ามผู้ประกอบการจ้างแรงงานต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือ work permit ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้ประกอบการอาจถูกปรับเป็นจำนวนอย่างต่ำ 375 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบุคคลผิดกฎหมายที่ทำงานให้กับธุรกิจนั้น หากมีการกระทำผิดซ้ำซ้อนจะมีโทษปรับ 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อบุคคลผิดกฎหมายที่ทำงานให้กับธุรกิจหรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือทั้งจำและปรับ

รายละเอียดเกี่ยวกับการขอวีซ่าให้กับแรงงานต่างชาติสำหรับผู้ลงทุนในสหรัฐฯ สามารถตรวจสอบได้จากhttp://travel.state.gov/content/visas/english/employment/temporary.html

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
  • Bangkok (Bangkok)

    Monday, March 25, 2019, 08:23

  • Washington, DC (Washington, DC)

    Sunday, March 24, 2019, 21:23

ทวิตเตอร์ล่าสุด