ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษ

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารปลอดสารพิษอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2553 ตลาดสินค้าทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษของไทยทำรายได้มากกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออก 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าจากการบริโภคภายในประเทศ 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในตลาดส่งออกสินค้าปลอดสารพิษหลักของไทย ซึ่งสินค้าหลักๆ ได้แก่ ข้าวซ้อมมือกระป๋อง ผลไม้แปรรูป กาแฟ และชา นอกจากนี้ ธุรกิจทางการบริการต่างๆ เช่น โรงแรม สปา การท่องเที่ยว และร้านอาหาร ได้หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ตลาดของสินค้าประเภทนี้ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน พื้นที่ทางการเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษมีเนื้อที่ประมาณ 18,895 เฮคเตอร์ และมีแผนที่จะขยายเพิ่มอีก 3,200 เฮคเตอร์ในสามภูมิภาค โดยมุ่งเน้นผลิตผลเหล่านี้คือ

 • ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (Thai Jasmine rice) ครอบคลุมพื้นที่หลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ ยโสธร และศรีสะเกษ
 • ข้าวหอมมะลิที่เพาะปลูกในภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
 • ข้าวแสงยอดพัทลุง ข้าวเล็บนกปัตตานี ข้าวหอมกระดังงานราธิวาส และข้าวหลวงประทิว(ข้าวประเภทพิเศษ) เพาะปลูกในภาคใต้ของประเทศ
 • ผัก ผลไม้ ชา และสมุนไพรที่เพาะปลูกในภาคเหนือของไทย
 • ปศุสัตว์ เนื้อวัว โคนม กระบือ สุกร แพะ ไก่ และเป็ด ทั้งเพื่อการบริโภคเนื้อและไข่
 • การประมงน้ำจืด เช่น ปลานิล ปลากระดี่ และกบ

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษยังรวมไปถึงผลิตผลที่ไม่ใช่อาหาร อาทิเช่น ฝ้าย ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และของเล่น

ข้อมูลเศรษฐกิจรายรัฐ

us map small
 • Bangkok (Bangkok)

  Tuesday, February 19, 2019, 03:18

 • Washington, DC (Washington, DC)

  Monday, February 18, 2019, 15:18

ทวิตเตอร์ล่าสุด